Barion Pixel

Viva Kontakt Partnerprogram részvételi feltételek

MEGÁLLAPODÁS
Viva Kontakt ajánló partnerprogram

egyrészről

a Green Blood Kft. (cégjegyzékszáma: Cg 13-09-124974, székhelye:2515 Fót, Németh Kálmán út 34-36.; adószáma: 14566493-2-13, képviseli: Jakab István ügyvezető) mint Forgalmazó,

másrészről

a PARTNER cég (cégjegyzékszáma: Cg …………………….., székhelye…………………………………………………..; adószáma: ………………………., képviseli: …………………………… ügyvezető) Telefonszám:…………………………………………………….

vagy

PARTNER e.v. (székhelye: ……………………………………………………………; adószáma:…………………………… ; egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:………………………… ; születési neve:……………………………………………. ; születési helye:………………… ; születési ideje:………… ; anyja neve:…………………………….. ; adóazonosító jele:…………..……………. )

mint Partner között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

 1. Jelen megállapodás célja a Forgalmazó saját termékeinek a Viva Kontakt ajánló Partnerprogram (a továbbiakban: Partnerprogram) keretében a Partner által vásárlók részére történő, a Felek számára kölcsönösen előnyös ajánlása.
 2. A Partnerprogramban a www.vivanatura  webáruházban forgalmazott étrend-kiegészítő termékek vesznek részt.
 3. A Partnerprogramban kizárólag szerződött Partner vehet részt.
 4. A Forgalmazó a szerződött Partner regisztrációját követően ún. forgalomkövető kódot (a továbbiakban: forgalomkövető kód) generál, ami a webshop rendszerben lehetővé teszi a Partner általi ajánlással megvalósult vásárlások utáni jutalék kiszámítását.

4.1. A Partner jogosult páciensei, ügyfelei (együtt: vásárlók, vevők) részére adható 10%-os kedvezményes vásárlásra jogosító kuponkódot igényelni a Forgalmazótól. A kuponkód linkel a vásárló a Forgalmazó webshop-jában 10% kedvezménnyel tud vásárolni. A Partner termékajánlást tehet papíron, ajánlókártyával és elektronikus levélben. A Partner a jutalékra való jogosultsága egyértelmű megállapíthatósága érdekében köteles az ajánló követő kódos linkjét vagy követőkódos kuponok linkjét feltüntetni online megosztásaiban, az ajánlókártyáin.

A Partner  a kuponkódokat általa nem ismert e-mail-címre és/vagy tömegesen – ide nem értve a mindenkor hatályos jogszabályoknak, különösen, de nem kizárólag a GDPR előírásainak megfelelően megszerzett és kezelt e-mail-címeket – nem küldheti el.

Partnert az ő ajánlásával a Forgalmazó webáruházában ténylegesen megvalósult vásárlások után – a Forgalmazó által a vásárlónak adott kedvezménnyel csökkentett – nettó értéke 7%-ának, azaz Hét százalékának megfelelő jutalék illeti meg. Vásárlás esetén a jutalék kizárólag akkor illeti meg a Partnert, ha a vásárló a partner követő kódos linkjével vagy követő kódos kupon linkjével történik a vásárlás.

4.2. Amennyiben a Partner rendelkezik saját honlappal, illetve social media (pl. Facebook, Instagram, stb.) csatornán való megjelenéssel, akkor a Forgalmazó által készített bannert, blogcikket, hirdetéseket helyezhet el a honlapján, illetve social media csatornáin, melyekkel népszerűsítheti a Forgalmazónál lévő termékvásárlási lehetőséget, ezzel vevőket küld (irányítva) a Forgalmazó webshop-jába. A Partner a jutalékra való jogosultság egyértelmű megállapíthatósága érdekében köteles mindenkor a honlapján, illetve socal media megjelenésén elhelyezett, a Forgalmazó által készített banner, blogcikk hirdetésben a Partner forgalomkövető kódját, vagy követő kódos kupon linkjét feltüntetni.

Amennyiben a vásárló a Partner honlapján, illetve social media megjelenésén elhelyezett, előző bekezdésben írt, a Forgalmazó által készített banner, blogcikk, hirdetések átirányítása alapján a követő kódos kupon link felhasználásával vásárol, a forgalmazó az ilyen vásárlás során a vásárlói kosárban lévő termékek bruttó árából 10%, azaz Tíz százalék kedvezményt ad a vásárlónak.

Partnert az ő vevőküldésével (vevőátirányításával) a Forgalmazó webáruházában ténylegesen megvalósult vásárlás után  – a Forgalmazó által a vásárlónak adott kedvezménnyel csökkentett – nettó érték 7%-ának, azaz Hét százalékának megfelelő jutalék illeti meg. Adott vásárlás esetén a jutalék kizárólag akkor illeti meg a Partnert, ha a Partner honlapján, illetve social media megjelenésén elhelyezett, a Forgalmazó által készített banner, blogcikk, hirdetésben szerepel a Partner forgalomkövető kódja.

4.3. Jelen megállapodás alkalmazásában a Felek megvalósult vásárlás alatt a vásárló által megrendelt, teljes egészében kifizetett olyan vásárlást értik, mellyel kapcsolatban a vásárló nem gyakorolta a távollévők között létrejövő szerződés esetén jogszabályban biztosított elállási jogát.

4.4. A vásárló egy konkrét vásárlása során csak egyféle módon jogosult 10%-os kedvezményt igénybe venni, azaz a kedvezmények halmozására nincs lehetőség.

4.5. A Partnert jutalék a Partnerprogram fennállása alatt és/vagy jelen megállapodás bármely okból, módon, jogcímen való megszűnéséig illeti meg.

4.6. A Partner jelen megállapodásból eredő jogait és kötelezettségeit harmadik – természetes vagy jogi – személynek, és/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetnek (a továbbiakban: harmadik személy) nem engedményezheti, semmilyen okból, módon, jogcímen nem ruházhatja át, egyéni vállalkozó esetén e jogok és kötelezettségek nem örökölhetők.

 1. A Forgalmazó kizárólag szabályosan kiállított – pénzügyi teljesítésre alkalmas – számla ellenében teljesít kifizetést a Partner részére. Amennyiben a Partner nem a jogszabályoknak megfelelő, szabályosan kiállított – pénzügyi teljesítésre alkalmas – számlát ad át a Forgalmazónak, a Forgalmazó köteles a számlát, a számla átvételét követő 3 (három) munkanapon belül – a kifogás okának megjelölésével – a Partnernek visszaküldeni. A Forgalmazó részére nyitva álló fizetési határidő kizárólag akkor kezdődik el, amikor a Partner a jogszabályoknak megfelelő, szabályosan kiállított – pénzügyi teljesítésre alkalmas – számlát ad át a Forgalmazónak.
 2. A Forgalmazó a tárgyhónapot követő hónap 20. (huszadik) napjáig egyezteti a Partnerrel a tárgyhónap ajánlásai alapján a Partnert megillető jutalék összegét.
 3. A Forgalmazó minden felelősséget kizár azzal kapcsolatban, ha a Partner a kuponkódját vagy más harmadik személynek megadja vagy a Forgalmazó által készített és a Partner forgalomkövető kódját tartalmazó bannert, blogcikket, hirdetéseket harmadik személlyel megosztja, és valamely vásárló a harmadik személy ajánlásával vagy vevőküldésével (vevőátirányításával), de a Partner kuponkódjának használatával vagy forgalomkövető kódja alapján vásárol. A Forgalmazó a követőkódos kuponkód használatával vagy forgalomkövető kód alapján megvalósult vásárlás után járó jutalékot kizárólag a Partnernek fizeti meg.
 4. A Felek megállapodnak, hogy
 • a Partner a termékkel kapcsolatos kommunikációjában kizárólag a Forgalmazó által biztosított anyagokat használhatja, melynek megszegése esetén teljes felelősséggel tartozik;
 • kizárólag a Partner felel a szerződés tárgyát képező termék tekintetében általa, a Forgalmazó által biztosítottól eltérő, bármilyen tartalommal, módon, formában, nyelven, szóban, írásban – a rögzítés, továbbítás, közvetítés technikai, technológiai módjától függetlenül – bármilyen eszközzel végzett kommunikációért, marketing és PR-tevékenységért, terméktájékoztatóért.
 1. A Forgalmazó bármikor jogosult ellenőrizni a jelen megállapodásban foglaltak Partner általi megtartását. Amennyiben a Forgalmazó észrevételt tesz, a Partner köteles annak maradéktalanul eleget tenni. Ha a Partner az észrevételben foglaltaknak nem tesz eleget, a Forgalmazó – saját választása szerint – jogosult 1) a Partner Partnerprogramban való részvételét felfüggeszteni, vagy 2) a Partnerprogramból azonnali hatállyal kizárni.
 2. Jelen szerződés a Felek aláírásával lép hatályba és határozatlan időre szól.
 3. Mindkét Fél jelen szerződést bármikor, indokolás nélkül, írásban felmondhatja. A felmondási idő 30 (harminc) nap.
 4. Jelen szerződés hatálya alatt a Partner haladéktalanul köteles a Forgalmazóval közölni, ha 1) adószámát felfüggesztik vagy törlik; 2) vele szemben kényszertörlési eljárás indul; 3) vele szemben akár más, akár saját maga által kezdeményezett csőd- vagy felszámolási eljárás indul.

Jelen megállapodás az előző pontban írt eljárások Cégközlönyben való megjelenésének napján minden külön jognyilatkozat nélkül, automatikusan megszűnik.

A Partner köteles a Forgalmazónak – annak megtörténte előtt legalább 10 (tíz) munkanappal – bejelenteni, ha jogutód nélkül megszűnik, egyéni vállalkozó esetén, ha egyéni vállalkozását megszünteti, szünetelteti, illetve a szüneteltetést megszünteti.

 1. A Forgalmazó a Partnerprogram változtatásának, indokolás nélküli megszüntetésének és a Partner Partnerprogramból való indokolás nélküli kizárásnak jogát fenntartja.
 2. A jelen megállapodás teljesítése során kapcsolattartó
 • Forgalmazó részéről: Rápolti Ágnes (email: sales03@vivanatura.hu; telefon: +36 30 177 7883)
 • Partner részéről:
 1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalásos úton, peren kívül próbálják rendezni, ez azonban nem jelent – a követelés érvényesítését megelőző, felek közötti – tárgyalási kötelezettséget. Arra az esetre, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, a szerződő felek a Dunakeszi Járásbíróság illetékességét kötik ki kizárólagosan.
 2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződő felek Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvános adatbázisában feltüntetett mindenkori székhelyére küldött tértivevényes, ajánlott küldeményt a posta a címzettnek felróható okból – így különösen, de nem kizárólag „Nem kereste”, „Ismeretlen helyre költözött”, „Címzett ismeretlen”, „Az átvételt megtagadta” jelzéssel – visszaviszi a feladónak, a küldeményt a postára adás napját követő 12. (Tizenkettedik) munkanapon kézbesítettnek (a másik féllel közöltnek) kell tekinteni.

E rendelkezés irányadó a felek egymásnak postai úton küldött valamennyi küldeményére.

 1. A Felek kötelesek a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot, műszaki, gazdasági adatokat, információkat, dokumentációkat – beleértve jelen szerződés tartalmát, az együttműködés tartalmát, az akciók minden részletét is – bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek nem adhatják ki, nem publikálhatják. A Feleket a titoktartási kötelezettség a szerződés hatálya alatt és azt követően is korlátlan ideig terheli.
 2. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.

Alulírott szerződő felek jelen okiratot, annak alapos áttanulmányozása és értelmezése után, minden kényszertől, befolyástól és fenyegetéstől mentesen, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt:………………………………………………..

Forgalmazó/Green Blood Kft.

Partner

0
  0
  Kosár
  A kosár üresVissza az üzletbe
   Szállítás kiszámítása
   Scroll to Top